Åpenhetsloven

Villoid AS jobber aktivt for å følge opp ansvaret vi som selskap har for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som et selskap som selger varer fra mange ulike merkevarer og leverandører ligger det meste av risiko i den delen av virksomheten som omhandler innkjøp av varer.

Åpenhetsloven sikrer tilgang til informasjon om hvordan selskapet jobber med arbeids- og menneskerettigheter og forplikter næringslivet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, ref modell:

Forankre Ansvarlighet

Forankring av bærekraft i virksomheten handler om å ha relevante policyer, retningslinjer og effektive styringssystemer for implementering av disse. Selskapets arbeid mot Åpenhetsloven er forankret i daglig ledelse og styret. 

Kartlegg og vurder negativ påvirkning og skade

Da selskapet kjøper og selger varer fra mange leverandører som er produsert globalt, er det risiko for at noe av dette er produsert under kritikkverdige forhold.

Selskapet gjennomfører derfor rutinemessige kartlegginger av leverandører ved å sende ut undersøkelser der leverandørene redegjør for hva de gjør for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Basert på informasjonen som samles kartlegger selskapet hvilke leverandører som er i faresonen. Resultatene fra denne prosessen analyseres av selskapet og tas med i neste steg av Aktsomhetsvurderingen.

Stans, forebygg eller reduser

I egen virksomhet følger vi norsk lov og har fokus på at ansatte har gode arbeidsforhold. Alle ansatte har arbeidskontrakter, hever anstendig lønn og har rett til sikkerhet (HMS). Vi gjennomfører rutinemessig HMS-inspeksjoner via vårt internkontrollsystem og inkluderer ansatte med årlige oppdateringer av innholdet i HMS-arbeidet i bedriften og med Verneombud. Vi er opptatte av likestilling og tilstreber å ha en sunn balanse mellom menn og kvinner i styret, ledelsen og administrasjonen.

I leverandørleddet vil vi gjennom kartleggingsfasen og øvrige signaler spesielt se etter brudd på menneskerettigheter rundt liv og helse, tvangsarbeid og barnearbeid. Når risiko er identifisert må tiltak iverksettes. En plan må utvikles for beskrive hva vi gjør for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning på den identifiserte risikoen. Dette kan bety dialog med leverandør, innhenting av dokumentasjon eller søke samarbeid for å løse problemstillingen.  

Oppfølging og overvåkning

Oppfølging og overvåkning handler om selskapets evne til å gjennomføre gode aktsomhetsvurderinger og oppfølging av tiltaksplaner. Selskapet vil jevnlig og rutinemessig følge opp tiltak etter funn gjennom Aktsomhetsvurderingen og vurdere om disse har hatt ønsket effekt. 

Kommunikasjon

Vi vil åpent og ærlig kommunisere resultatene av håndteringen av eventuelle avdekkede risiko og resultatene av tiltak gjennom vår rapport for Aktsomhetsvurderingen. 

Gjenopprett / erstatning

Dersom vi avdekker og følger opp brudd vil vi også iverksette tiltak for at de ansvarlige for bruddet retter opp skaden som er skjedd. Vi har til nå ikke hatt noen slike avvik. 

 

Aktsomhetsvurdering

Gjennom Åpenhetsloven forplikter Villoid seg til å:

  • Gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden
  • Redegjøre for aktsomhetsvurderingen ved publisering av resultatet
  • Gi innsynsrett for enhver

Om Virksomheten

Villoid er en ledende aktør innen salg av klær og mote på nett i Norge, med kvinner som primærmålgruppe. Selskapet ble stiftet i 2015 og omsatte i 2022 for 140 MNOK og har om lag 40 ansatte. Kontoret ligger ved Fornebu og lageret ligger i Sandvika (Bærum). 

Risikovurdering

Villoid kjøper varer via kjente merkevareleverandører og distributører. Da vi ikke produserer varer selv henter vi informasjon fra våre leverandører for å gjennomføre kartleggingen.

For å lykkes med dette er vi avhengig av god dialog med leverandørene slik at vi kan analysere den informasjonen de oppgir til oss. Arbeidet med å samle data og informasjon er en pågående prosess da vi stadig tilegner oss nye leverandører, leverandører gjør endringer i sin produksjon og organisasjon - samt er det nødvendig med jevnlig oppfølging for å sikre høy dekning av informasjon i grunnlaget.

Våre leverandører produserer varer av høy kvalitet, har langsiktighet i hvordan de bygger og vedlikeholder sin merkevare og er opptatt av etisk handel og bærekraft. Samtidig er vi oppmerksomme på at enkelte markeder har større risiko tilknyttet produksjon enn andre.

I årets aktsomhetsvurdering og forøvrig rundt innsynsrett er det ikke avdekket noen mistanker om kritikkverdige forhold hos våre leverandører. Vi er samtidig klar over at risiko eksisterer, og vil fortsette arbeidet med å utbedre vår kartlegging, samt iverksette tiltak ihht OECD’s retningslinjer dersom det skulle dukke opp mistanke om kritikkverdige forhold. 

Kontaktinformasjon

Dersom du har noen spørsmål rundt noen av våre produkter, leverandører eller annet som omhandler Åpenhetsloven, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold - ta kontakt med hello@villoid.no. Vi svarer deg i løpet av kort tid.